കാത്തിരിപ്പ്‌

-വിപിന്‍ ജോസ് കോശി         ആശിച്ചതെല്ലാം നേടിയില്ലെങ്കിലും ആശവെച്ചേശുവെന്‍ കൂടെയുണ്ട് ആ നല്ല യേശു എന്നെ നടത്തും ആ നല്‍ ദിവസം വരെയും.   കാത്തിരിക്കുന്നേ ഞാന്‍ കാഴ്ചകള്‍ മങ്ങുന്നെ കാര്‍മേഘപടലമീ ജീവിതമോ! കാലങ്ങള്‍ എത്ര ഞാന്‍ കാത്തിരുന്നെന്നാലും കാന്തനമേശുവെന്‍ ആത്മസഖി.   കഷ്ടത്തിന്‍ വേളയില്‍ ദുഖത്തിന്‍ നാള്‍കളില്‍ കഷ്ടമേറ്റ പ്രിയനെന്‍ … Continue reading കാത്തിരിപ്പ്‌