ചിന്ത

ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ടു….?

– ഡാനി ജോസഫ്‌, റിയാദ്

ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ടു….?

ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും ച്ചോദിക്കുന്ന ഒരു ച്ചോദ്യം..

ദൈവമേ എനിക്കു മാത്രം എന്തുകൊണ്ടു ഇത് സംഭവിച്ചു?

വേദപുസ്തകത്തിൽ ചിലരോടൊക്കെ നമ്മുക്കു ച്ചോദിക്കാം.

ഹാബേലേ എന്തുകൊണ്ടു നിനക്കു അസൂയയുള്ള സഹോദരൻ?

ഹാബേൽ പറയുന്നു:-
യേശുവിൻെറ ഗുണകരമായ രക്തത്തിനോടു ച്ചേർത്തുപമിക്കാൻ എനിക്ക്
ഒരു അസൂയുള്ള സഹോദരൻ വേണം.

ജോസഫേ നിനക്കെന്തിനു അസൂയയുള്ള സഹോദരർ?

ജോസഫ്:-ഇങ്ങനെയുള്ള സഹോദരർ ഉണ്ടായെങ്കിലേ
ഞാൻ പൊട്ടകിണറ്റിലും കാരാഗ്യഹത്തിലും കിടന്നു മിസ്രയിം രാജ്യത്തിൻെറ മന്ത്രിപദത്തിലെത്തുകയുള്ളു.

ശദ്രക്ക്,മേശക്ക്,,അബേദ്നഹോ
എന്തിനാണു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രൂരനായ ഒരു നെഖബദ്നേസർ രാജാവു?

അവർ പറയും അങ്ങനെ ക്രൂരനായ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നതുകൊ
ണ്ടാണു ഞങ്ങൾ എരിയുന്ന തീയ്യിൽ ഇടപ്പെട്ടതും അങ്ങനെ ദൈവവിടുതൽ അനുഭവിച്ചതും
അനേകർ ദൈവത്തിലേക്കു
തിരിഞ്ഞതും..

ഇയ്യോബേ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു
നിനക്കീകഷ്ടങ്ങൾ?

ഇയ്യോബ്: അതു എന്നെ പൊന്നു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പോലെ ശുദ്ധി
ചെയ്യുവാനും എനിക്കു ഇരട്ടിയായി എല്ലാം നൽകുന്നതിനുമായിരുന്നു..

യേശുവിനോടു ചോദിക്കാം..
ദൈവമേ എന്തിനാണു നിനക്കൊരു യൂദാ?

യേശു: എൻെറ ക്രൂശുമരണത്തിനും ഉയിർപ്പിനും ഒരു യൂദാ ഉണ്ടായെ മതിയാകു..
യൂദായില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ
മാനവരാശിയുടെ രക്ഷ സാദ്ധ്യമല്ല..

അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ടു.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതികൂലങ്ങൾക്കു മാത്രമേ
നമ്മെ ഉയർത്തുവാൻ പറ്റു.

എത്രവലിയ മതിലുകൾ ഉയർന്നു നിന്നാലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന വ്യക്തി മതിലിനു
മുകളിൽ പടർന്നു കയറും.
എന്നും ഫലം കായ്ക്കും..
ജോസഫിനെപോലെ…

ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ…..