കാത്തിരിപ്പ്‌

WhatsApp Image 2018-05-23 at 8.47.00 PM

-വിപിന്‍ ജോസ് കോശി

 

 

 

 

ആശിച്ചതെല്ലാം നേടിയില്ലെങ്കിലും

ആശവെച്ചേശുവെന്‍ കൂടെയുണ്ട്

ആ നല്ല യേശു എന്നെ നടത്തും

ആ നല്‍ ദിവസം വരെയും.

 

കാത്തിരിക്കുന്നേ ഞാന്‍ കാഴ്ചകള്‍ മങ്ങുന്നെ

കാര്‍മേഘപടലമീ ജീവിതമോ!

കാലങ്ങള്‍ എത്ര ഞാന്‍ കാത്തിരുന്നെന്നാലും

കാന്തനമേശുവെന്‍ ആത്മസഖി.

 

കഷ്ടത്തിന്‍ വേളയില്‍ ദുഖത്തിന്‍ നാള്‍കളില്‍

കഷ്ടമേറ്റ പ്രിയനെന്‍ കൂടെയുണ്ട്

കാരിരുമ്പാണിയാല്‍ തറക്കപ്പെട്ടോനാം

കാല്‍വറി നായകന്‍ എന്‍ രക്ഷകന്‍.

 

One thought on “കാത്തിരിപ്പ്‌

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s